Handshake

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah vznikající poskytováním služeb v rámci výživového poradenství (dále jen "VP"), poradcem Ing. Kateřinou Štivarovou a poskytováním služeb v rámci životního poradenství (dále jen "ŽP") ve smyslu koučování, poradcem Mgr. Vojtěch Kafka. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen "Poradci") a kupujícího (dále jen "Objednatel").

 

1.2. Službami (dále jen „Služby") se rozumí služba výživového poradenství a/nebo životního poradenství. Tyto všeobecné podmínky jsou platné i pro všechny další služby: online programy, firemní workshopy nebo přednášky pro školy.

 

1.3. Poradcem výživového poradenství (dále jen "VP") je Ing. Kateřina Štivarová, bydlištěm v Jistebníku 436, 

IČ: 10683194. Poradcem životního poradenství (dále jen ŽP") je Mgr. Vojtěch Kafka, bydlištěm v Nedašové Lhotě 195, IČ: 09932569. Jedná se o fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku. Osobní konzultace jsou poskytovány na adrese přechodného bydliště: XY. Změny adresy v souvislosti poskytování osobních konzultací vyhrazeny na základě podmínek výlučně stanovených po domluvě Poradců s Objednatelem. Poskytování konzultace může probíhat v různých místech České republiky. Webové stránky poskytovatele, používané k objednání a úhradě poskytovaných služeb, a také k informování o službách a cenách, jsou www.jsemspoko.cz.

 

1.4. Objednatelem služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku služeb u Poradců elektronicky na webových stránkách www.jsemspoko.cz prostřednictvím objednávkového formuláře, na email info@jsemspoko.cz, telefonicky, pomocí aplikace Whatsapp či prostřednictvím facebookové (dále jen „FB") nebo instagramové (dále jen „IG") sociální sítě na stránkách: IG- @jsemspokoofficial; FB - Jsem SPOKO.

 

1.5. Tyto VOP jsou platné, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

 

2. SMLUVNÍ VZTAH

 

2.1.  Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem (Kupní smlouva, smlouva o dodávce služeb nebo smlouva o dodání digitálního obsahu) vzniká odesláním objednávky Služby či zboží prostřednictvím elektronického formuláře přes webové rozhraní internetového obchodu www.jsemspoko.cz nebo osobním podpisem objednávkového formuláře při schůzce s Poradci. Smluvní vztah mimo jiné znamená, že Poradci jsou povinni poskytovat objednané Služby Objednavateli a dále jako Klientovi a Objednavatel je povinen uhradit jejich plnou cenu. Úhrada služeb je uvedena v kapitole – Ceny služeb.

2.2. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní stránky je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

2.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poradcům kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (změna názvu tlačítka vyhrazena). Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

            i.           objednávané službě,

          ii.           kupní ceně služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Údaje uvedené v objednávce jsou Poradcům považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) nebo na telefonní číslo uvedené v objednávce.

1.5. Při objednávání služby je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje poskytované kupujícím při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Poradci jsou vždy oprávněni v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství poskytovaných služeb) požádat Objednavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zaslána Poradci Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo na telefonní číslo kupujícího.

2.8. Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřující k získání informací o konkurenčních službách a produktech. Dále pak není prodávající povinen přijmout objednávku, pokud:

            i.           Kupující v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil cenu služeb),

          ii.           má pochybnosti, zda má kupující vážný zájem o čerpání služeb k účelu, ke kterému jsou určeny,

         iii.           kupující vyžaduje služby mimo nabídku poradenské činnosti.

2.9. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany kupujícího nebo pokud prodávající zjistí, že jednání kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

2.10. Prodávající není plátce DPH. Prodávající je plátcem DPH pouze pro přeshraniční transakce. Uvedená cena služby je konečná a je uvedena včetně DPH v případech, kdy tak stanoví zákon. Platba služby předem v plné výši je požadována u všech objednávek.

2.11. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží od potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Byla-li kupujícímu již služba poskytnuta, není z toho prodávající ničeho povinen. Výjimkou je případ odstoupení kupujícího od smlouvy, ve kterém prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2.12. Prodávající neručí za řádné fungování e-mailové schránky kupujícího, tudíž smluvní vztah vznikne i v případě, že kupující nezajistí řádné fungování své e-mailové schránky (zejména nedostatek volného místa v e-mailové schránce či doručení e-mailu do kategorie nevyžádaných sdělení). Z uvedených důvodů může kupující zažádat s příslušným odůvodněním o opětovné zaslání e-mailu.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

2.14. V případě nezletilosti jsou Poradci oprávněni požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Objednatele s poskytováním Služeb.

2.15. Služby Poradců nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vyžaduje-li zdravotní stav Objednatele odborný výživový, psychiatrický nebo psychoterapeutický režim, je vhodné se předem o čerpání Služeb Objednatele poradit s lékařem nebo jiným oprávněným odborníkem a o těchto skutečnostech informovat Poradce.

3. CENY SLUŽEB

3.1.  Za poskytování služeb je objednatel povinen uhradit cenu zvolené Služby stanovenou na webových stránkách www.jsemspoko.cz. Cena poskytované Služby se liší v závislosti na platném ceníku uvedeném na webových stránkách, jehož platnost se vztahuje k době zahájení poskytování Služeb a to na dobu uzavřenou ve smlouvě.

 

3.2.  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

 

3.3.  Není-li dohodnuto jinak, je objednatel povinen uhradit celou částku ještě před započetím čerpání služby. V případě deklarovaných Úvodních konzultací zdarma, je povinnost Objednatele uhradit celou částku za služby před zahájením prvního placeného sezení a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, jinak smlouva zaniká.

 

3.4.  Platební podmínky jsou bezhotovostně převodem na bankovní účet, případně jinou platební metodou po domluvě Poradce s Objednatelem. Poradce sdělí číslo bankovního účtu kupujícímu v rámci procesu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

3.6.  Objednatel nemá nárok na vrácení žádné části ceny služeb, když zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby (především není nárok na vrácení ceny služeb za období, kdy se objednatel svévolně nedostavoval na jednotlivé smluvené konzultace s Poradcem, nekomunikoval s Poradcem, nedodržoval podmínky spolupráce), nedohodnou-li se objednatel s Poradcem jinak. Další informace jsou uvedený v kapitole Ukončení smlouvy

 
 

4. PRAVIDLA PORADENSKÉ ČINNOSTI

4.1.Služby budou během smluveného období probíhat formou online, nebo osobně (dále jako sezení). Forma schůzky je výhradně řízena Poradcem Služeb.

4.2 Oznámení o změně času sezení musí být učiněno nejpozději do 24 hodin před plánovaným sezením. V případě řádné omluvy se smluvní strany dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit nejpozději do 48 hodin od plánovaného sezení, má se zato, že sezení řádně proběhlo a Poradci mají nárok na odměnu v plné výši. Pokud klient zruší více než 3 sezení během smluvního období, jsou Poradci oprávněni smlouvu o poskytování Služeb vypovědět za podmínek uvedených níže k bodu „4.14. Ukončení dohody“.

4.3. Za úvodní sezení s klientem, označené v popisu služeb jako – Úvodní konzultace zdarma – nemají Poradci Služeb právo žádat finanční kompenzaci. Délka Úvodní konzultace je 20 minut a slouží výhradně k sebepoznání mezi Poradci a Objednatelem. Pokud Poradci během Úvodní konzultace shledají, že poskytování Služeb se liší od předpokladů Objednatele, mohou vypovědět spolupráci bez udání důvodů. V opačném případě je mezi Poradci a Objednatelem uzavřena smlouva o poskytování Služeb, a Objednavatel se stává Klientem.

4.4. Délka jednoho sezení se liší podle nabízené Služby. Jednotlivé časy jsou uvedeny na webovém portálu. Na sezení je Klient povinen být včas, ať už se jedná o sezení osobně, nebo online. Pokud Klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, můžou Poradci rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a Klient je povinen uhradit odměnu v plné výši. Změny v délce jednoho sezení mohou být dále upraveny na základě smlouvy mezi Poradci a Klientem.

4.5 Délka poskytování Služeb se liší podle nabízené Služby. Frekvence schůzek jsou uvedeny na webovém portálu. Změny ve frekvenci mohou být dále upraveny na základě smlouvy mezi Poradci a Klientem.

4.7. Poradci se zavazují uskutečnit poskytované Služby v dohodnutém místě a čase. Během smluvního období budou Poradci poskytovat své Služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou péčí tak, aby naplňovali smysl této dohody. Pokud nebudou Poradci schopni během období plnit své závazky dle této dohody, jsou povinni nabídnout možnost změny období sezení podle pravidel smlouvy uzavřené v předchozím období. Pokud nebude Klient souhlasit, má právo na kompenzaci, která se řídí podle podmínek v kapitole Reklamace podmínky nebo Ukončení smlouvy.

4.8. Poradci prohlašují, že absolvovali adekvátní vzdělání pro poskytování Služeb poradenství (VP i ŽP). Oba Poradci mají na úrovni bakalářského studia vystudováno nelékařské povolání s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu ve smyslu akreditovaného kvalifikačního kurzu. K výkonu poradenství využívají nejen komplexních znalostí získaných při bakalářském studiu, ale také značných poznatků získaných v rámci magisterského studia a dalšího samostudia.

4.9. Klient je povinen provést všechny akce a úkoly, na kterých se spolu na sezeních s Poradci dohodnou. Pokud Klient nebude schopen, nebo nebude moci tyto akce či úkoly splnit, je povinen o tom Poradce neprodleně uvědomit. Pokud Klient bezdůvodně odmítne provádět tyto akce či úkoly, jsou Poradci oprávněni tuto dohodu ukončit výpovědí za podmínek uvedených níže v bodě „ Ukončení smlouvy“.

4.10. Poradenské sezení mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna sezení v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení a, bude-li to nutné, je klient povinen podniknout kroky k včasnému přesunutí sezení, pokud se necítí dostatečně dobře na pokračování a to dle podmínek v bodě 4.2.

4.11. Poradci v žádném případě nezodpovídají za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením poradenského sezení. Klient bere na vědomí, že poradenství může být fyzicky a psychicky náročné, a Klient prohlašuje, že poradenství podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Klient bere na vědomí, že veškeré postupy ze strany Poradců jsou pouze jako doporučení a za další postup a uplatnění těchto doporučení mimo sezení, v osobním životě Klienta Poradci nezodpovídají. V žádném případě se Poradci nezodpovídají za zdravotní stav ani jeho další vývoj v souvislosti s poskytováním poradenských Služeb. Pokud by třetí osoba proti Poradcům vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto poradenstvím, je Klient povinen uhradit Poradcům veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou, a to včetně případné náhrady škody.

4.12. Poradci neposkytují žádné záruky, že poradenské metody sezení budou fungovat v rámci tohoto sezení a také mimo toto sezení, v osobním životě Klienta. Výsledky sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Poradci v žádném případě neposkytují žádné záruky za výsledek, ani za výsledky poradenských služeb nezodpovídají.

4.13. Služby Poradců v žádném případě nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel nezodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobené tím, že Kupující nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil Poradce. Poskytovatel se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že Objednavatel nedodržoval pokyny lékařů nebo jiných oprávněných odborníků, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

4.12. Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v poradenských činnostech (dále též společně „materiály"). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá Klient Poradcům za škodu, která mu tím vznikne v plném rozsahu.

4.14. V poskytování poradenských Služeb poskytne Klient Poradcům své osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se Klienta týkají. Poradci jsou povinni učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě. Další ochrana osobních údajů se řídi na základě GDPR. GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Další podrobnosti jsou uvedený v kapitole Ochrana osobních údajů.

4.15. Činnosti podle této dohody poskytují Poradci samostatně, osobně a/nebo online, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Klient není oprávněn v souvislosti s plněním této dohody požadovat plnění po jakékoliv třetí straně, a není oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky z této dohody či odpovědnosti za škodu, která vznikla v souvislosti s plněním této dohody po jakékoliv třetí straně.

5. REKLAMACE

5.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky poradcem, avšak nejpozději do dne, kdy byla Poradcům od Objednatele připsána na bankovní účet částka za nákup Služeb. Forma odstoupení od smlouvy je buď písemná a dále specifikována v Ukončení smlouvy.

 

5.2. Vůči Poradci, který objednateli poskytuje služby, je objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen "Reklamace"). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu poradce. Reklamace musí být podána výhradně písemně.

 

5.3. Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se smlouvou, má Objednatel právo požadovat opravu nebo doplnění služby. Opakovanou chybou na straně Poradců může požá